Tehoa ja tulosta liiketoimintaasi

Menes­ty­viä yri­tyk­siä yhdis­tää kes­kit­ty­mi­nen olen­nai­seen. Ne myös ymmär­tä­vät yhtä lail­la sen, mitä nii­den piti olla teke­mät­tä tai laka­ta tekemästä.

Yri­tyk­sen menes­tys syn­tyy eri toi­min­to­jen tehok­kuu­des­ta ja nii­den väli­ses­tä tasa­pai­nos­ta. Tär­kein eteen­päin vie­vä voi­ma on yrit­tä­jän into­hi­mo teke­mi­seen ja halu kehit­tää. Asia­kas­ym­mär­rys on yri­tys­toi­min­nan kes­ki­pis­te. Mark­ki­noin­ti ja myyn­ti ovat kai­ken perus­ta, pal­ve­lun tai tuot­teen pitää olla riit­tä­vän hyvä, hel­pos­ti ostet­ta­va, hin­ta sopi­va, tuo­tan­non huka­ton, toi­mi­tus­var­muus hyvä ja rekla­maa­tioi­den hoi­to nope­aa. Menes­ty­vä yri­tys tun­nis­taa toi­min­nan ris­kit ja varau­tuu niihin.

Lopul­ta myös tuu­ril­la on sijan­sa, mut­ta tuu­ri­kin osuu par­hai­ten yri­tyk­seen, joka kehit­tää toimintaansa.

Liiketoiminnan kehittäminen

Tar­joam­me yrit­tä­jil­le val­men­nus­ta lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen. Autam­me yri­tys­tä saa­vut­ta­maan parem­man tulok­sen suju­voit­ta­mal­la toi­min­taa. Kehi­täm­me toi­mia­la­riip­pu­mat­to­mas­ti rat­kai­su­ja mik­ro- ja PK-yri­tys­ten tar­pei­siin. Tuo­tam­me asiak­kail­lem­me oival­luk­sia, mate­ri­aa­le­ja ja pal­ve­lui­ta kan­san­ta­jui­ses­ti ja vas­taam­me asiak­kai­dem­me todel­li­siin tar­pei­siin käytännönläheisesti.

Johtamisjärjestel­mien kehittäminen

Raken­nam­me ja kehi­täm­me yri­tys­ten joh­ta­mis­jär­jes­tel­miä. Ohjaam­me jat­ku­vaan paran­ta­mi­seen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den kehit­tä­mi­seen. Autam­me yri­tyk­siä tehos­ta­maan toi­min­taa ja tuo­tan­toa LEAN-mene­tel­mil­lä. Tun­nis­tam­me ja kuvaam­me yri­tys­ten pro­ses­se­ja. Autam­me tun­nis­ta­maan ja ana­ly­soi­maan yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­tö­jä. Kar­toi­tam­me yri­tys­ten ris­ke­jä ja joh­da­tam­me vai­kut­ta­vaan poikkeamienhallintaan. 

Yritysten kehittämispalvelut

Olem­me ELY-kes­kuk­sen pal­ve­lun­tuot­ta­ja yri­tys­ten kehit­tä­mis­pal­ve­lui­den ana­lyy­si sekä kas­vu ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen osa-alueilla.