Tehoa ja tulosta liiketoimintaasi

Liiketoiminnan KEHITTÄMINEN

Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen läh­tee nyky­ti­lan ymmär­tä­mi­ses­tä. Kar­toi­tam­me tilan­teen yrit­tä­jän kans­sa kes­kus­tel­len ja yrit­tä­jän toi­mit­ta­maan mate­ri­aa­liin sekä jul­ki­siin tie­to­läh­tei­siin perus­tuen. Nyky­ti­lan, tavoi­te­ti­lan ja kehi­tys­koh­tei­den kir­jal­li­nen kuvaus on perus­ta­na kehit­tä­mi­sel­le. Kehit­tä­mis­koh­teet prio­ri­soi­daan ja vali­tuis­ta laa­di­taan aika­tau­lu­tet­tu suun­ni­tel­ma teh­tä­vi­neen ja vas­tuu­hen­ki­löi­neen. Kehit­tä­mis­han­ke voi koh­dis­tua esi­mer­kik­si mark­ki­noin­tiin, myyn­tiin, tuo­te­ke­hi­tyk­seen, digi­ta­li­saa­tioon, omis­ta­jan vaih­dok­seen, stra­te­gi­aan tai hallitustyöskentelyyn.

Lii­ke­toi­min­nan tulee olla suun­ni­tel­mal­lis­ta. Autam­me yrit­tä­jää laa­ti­maan yri­tyk­sel­le nyky­ti­laan ja tavoi­te­ti­laan perus­tu­van kir­jal­li­sen lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­ma teh­dään yrit­tä­jän kans­sa kes­kus­tel­len ja yrittäjän/omistajien tah­to­ti­laan poh­jau­tuen.  Pal­ve­lu sisäl­tää 2–3 työ­pa­jaa yri­tyk­ses­sä. Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ohjaa yri­tyk­sen toi­min­taa, mut­ta on tär­keä doku­ment­ti myös esi­mer­kik­si rahoit­ta­jien kans­sa käy­tä­vään keskusteluun.

Tun­nem­me myös rahoi­tus­rat­kai­sut ja eri toi­mi­joi­den avus­tus- ja tuki-instru­men­tit. Asian­tun­te­muk­sem­me avul­la kehit­tä­mis­han­ke voi­daan vie­dä tulok­sel­li­ses­ti maaliin.

Johtamisjärjestel­­­mien kehittäminen 

Laa­tu­jär­jes­tel­mä, laa­dun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, toi­min­ta­jär­jes­tel­mä, ympä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, työ­ter­veys- ja työ­tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä – nämä kaik­ki ovat joh­ta­mis­jär­jes­tel­miä, joi­den kehit­tä­mi­seen ja toteut­ta­mi­seen meil­tä saa apua.

Joh­ta­mis­jär­jes­tel­män avul­la yri­tys var­mis­taa, että se pys­tyy tuot­ta­maan vaa­ti­mus­ten­mu­kai­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, ja toi­mi­maan siten, että joh­ta­mi­sel­le, pro­ses­seil­le ja ylei­ses­ti toi­min­nal­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät. Audi­toin­tien avul­la voi­daan puo­les­taan arvioi­da, täyt­tää­kö yri­tyk­sen toi­min­ta tai sen tuot­teet ja pal­ve­lut niil­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set.

Usein joh­ta­mis­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään kan­sain­vä­li­siä joh­ta­mi­sen stan­dar­de­ja. Tun­ne­tuim­mat joh­ta­mi­sen stan­dar­dit ovat ISO-hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tan­dar­de­ja, kuten ISO 9001 (laa­dun­hal­lin­ta), ISO 14001 (ympä­ris­tö­joh­ta­mi­nen) tai ISO 45001 (työ­ter­veys- ja työ­tur­val­li­suus). Yri­tyk­sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä voi­daan raken­taa yhden tai useam­man ISO-stan­dar­din mukai­ses­ti — joh­ta­mis­jär­jes­tel­män raken­ne riip­puu­kin täy­sin yri­tyk­sen tar­peis­ta ja tavoit­teis­ta.

Jos yri­tyk­ses­sän­ne on tar­ve raken­taa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä, tar­ve ulko­puo­li­sel­le audi­toi­jal­le tai vaik­ka­pa tar­ve var­mis­taa, että aiem­min raken­net­tu joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä on ser­ti­fioin­ti­kun­nos­sa, ota yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan, miten voi­sim­me par­hai­ten olla avuksi.

Jos haluat kehittää yritystäsi, ota meihin yhteyttä!