Osaava, kokenut tiimi

Me uskom­me, että koke­mus luo osaa­mis­ta. Cons­tuu­ri Oy:n asiak­kaa­na saat käyt­töö­si osaa­mi­sen, jon­ka olem­me vuo­sien saa­tos­sa hank­ki­neet toi­mies­sam­me eri­ko­kois­ten ja hyvin­kin eri­tyyp­pis­ten yri­tys­ten paris­sa.

Toi­min­nas­sam­me käy­täm­me hyväk­si havait­tu­ja mene­tel­miä ja tehok­kai­ta työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la toteu­tam­me asia­kas­pro­jek­tit var­mas­ti ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­ses­ti.

Olem­me jous­ta­via ja ymmär­räm­me kii­rei­sen yrit­tä­jän arkea – meil­le sopii­kin vir­ka-ajan jäl­keen tapah­tu­vat tapaa­mi­set ongel­mit­ta. Ota yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan, miten voi­sim­me par­hai­ten olla avuksi.

Terhi Ojaniemi

Kon­sult­ti, insi­nöö­ri (YAMK), tradenomi

Mauri Haapasaari

Kon­sult­ti, DI, HHJ, YNEAT

Jos haluat kehittää yritystäsi, ota meihin yhteyttä!