Palvelupaketit

Pal­ve­lu­pa­ket­tim­me ovat suun­ni­tel­tu yri­tys­toi­min­taa suun­nit­te­le­vil­le sekä toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le. Teh­tä­väm­me on tasoit­taa tie­tä yrit­tä­jäk­si ja vapaut­taa toi­mi­van yrit­tä­jän aikaa olen­nai­seen. Tutus­tu val­miik­si pake­toi­tui­hin pal­ve­lui­him­me ja tilaa sinul­le sopi­va. Jos näis­tä mikään ei sovi tar­koi­tuk­sii­si, niin rää­tä­löim­me sinul­le sopivan.

Suunnittelupaketti, yritystoimintaa harkitsevalle

 • Sisäl­tää lii­kei­dean spar­rauk­sen, alus­ta­vat las­kel­mat ja kevyen markkinakartoituksen
 • Tavoit­tee­na sel­keyt­tää lii­kei­de­aa ja arvioi­da yri­tys­toi­min­nan edellytyksiä.
 • Pal­ve­lu sisäl­tää 8–15 tun­tia asian­tun­ti­jan spar­raus­ta ja taustatyötä.
 • Maa­seu­dul­la toi­mi­vat yri­tyk­set voi­vat hakea pake­til­le 100% avus­tuk­sen Leader-toimijoilta. 

Valmistelupaketti, yritystoimintaa aloittavalle

 • Sisäl­tää asian­tun­ti­jan tuen ja spar­rauk­sen lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man sekä kan­nat­ta­vuus­las­kel­mien laa­din­nas­sa. Lisäk­si laa­di­taan markkinointisuunnitelma.
 • Sel­vi­te­tään yri­tys­toi­min­nan tuet, esi­mer­kik­si start­ti­ra­ha, inves­toin­ti­tuet ja avus­te­taan tukien hakemisessa.
 • Tavoit­tee­na tuot­taa laa­du­kas lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­maa, var­mis­taa las­kel­mil­la suun­ni­tel­man rea­lis­ti­suus ja hakea mah­dol­li­set yritystuet.
 • Pal­ve­lu sisäl­tää 15–20 tun­tia yri­tys­neu­vo­jan spar­raus­ta ja taustatyötä.
 • Maa­seu­dul­la toi­mi­vat yri­tyk­set voi­vat hakea pake­til­le 100% avus­tuk­sen Leader-toimijoilta. 

Kehittämispaketti, toimivalle yritykselle

 • Sisäl­tää asian­tun­ti­jan panok­sen kehit­tä­mis­toi­men­pi­teen läpiviemiseksi.
 • Kehit­tä­mis­toi­men­pi­de tai –han­ke voi liit­tyä esi­mer­kik­si joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään, tuo­tan­non kehit­tä­mi­seen, tuo­te­ke­hi­tyk­seen, talou­den kehit­tä­mi­seen tai digitalisaatioon.
 • Mikä­li kehit­tä­mis­toi­men­pi­de joh­taa laa­jem­paan kehit­tä­mis­pro­jek­tiin, sel­vi­te­tään rahoi­tus­vaih­toeh­dot ja laa­di­taan hakemukset.
 • Tavoit­tee­na kehit­tää yri­tyk­sen toi­min­taa niin, että se on tehok­kaam­pi ja kil­pai­lu­ky­kyi­sem­pi markkinoilla.
 • Pal­ve­lu sisäl­tää 20–30 tun­tia asian­tun­ti­jan spar­raus­ta ja taus­ta­työ­tä. Maa­seu­dul­la toi­mi­vat yri­tyk­set voi­vat hakea pake­til­le 100% avus­tuk­sen Leader-toimijoilta. 

Analyysipaketti, toimivalle yritykselle

 • Ana­lyy­sis­sa kar­toi­te­taan koko­nais­val­tai­ses­ti yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan nyky­ti­la ja kir­kas­te­taan sen kil­pai­lue­dut yhdes­sä asian­tun­ti­jan kans­sa. Saat yri­tyk­sel­le­si kon­kreet­ti­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jos­sa mää­ri­tel­lään tavoit­teet, kehit­tä­mis­koh­teet ja tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet 2–3 vuo­dek­si eteenpäin. 
 • Ana­lyy­sin kes­to on taval­li­ses­ti yhden päivän. 

Ostajapaketti, yrityksen ostajalle

 • Yri­tys­kau­pan pro­ses­si ja toteutusvaihtoehdot
 • Ostet­ta­van yri­tyk­sen arvonmääritys
 • Rahoi­tus­vaih­toeh­to­jen sel­vi­tys ja rahoi­tus­neu­vot­te­lui­hin osallistumien.
 • Kon­sul­toin­nin kes­to on taval­li­ses­ti 2–5 päi­vää. Kun ostet­ta­va yri­tys sijait­see maa­seu­dul­la voi osta­ja hakea pake­til­le 100% avus­tuk­sen Leader-toimijoilta. 

Työturvallisuuspaketti, toimivalle yritykselle

 • Sisäl­tää asian­tun­ti­jan teke­män työ­tur­val­li­suu­den arvioin­nin ja rapor­tin. Tar­vit­taes­sa asian­tun­ti­ja aut­taa arvioin­nis­sa esiin tul­lei­den poik­kea­mien kor­jaa­mi­ses­sa. Esi­mer­kik­si työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus, työ­oh­jeet tai ohjeet työ­tur­va­vä­li­nei­den käyttöön.
 • Pal­ve­lu sisäl­tää sovit­ta­van tun­ti­mää­rän asian­tun­ti­jan arvioin­tia, taus­ta­työ­tä ja kou­lu­tus­ta. Maa­seu­dul­la toi­mi­vat yri­tyk­set voi­vat hakea pake­til­le 100% avus­tuk­sen Leader-toimijoilta. 

Auditointiapupaketti, toimivalle yritykselle

 • Sisäl­tää asian­tun­ti­jan teke­män laa­tu­jär­jes­tel­mä­do­ku­men­taa­tion kat­sel­moin­nin, sisäi­sen audi­toin­nin joh­ta­mi­sen ja osal­lis­tu­mi­sen ulkoi­seen audi­toin­tiin yri­tyk­sen asian­tun­ti­ja­na. Tar­vit­taes­sa asian­tun­ti­ja aut­taa audi­toin­nis­sa esiin tul­lei­den poik­kea­mien korjaamisessa.
 • Pal­ve­lu sisäl­tää sovit­ta­van tun­ti­mää­rän asian­tun­ti­jan arvioin­tia, taus­ta­työ­tä ja koulutusta.

Laatupäällikköpaketti, toimivalle yritykselle

 • Laa­tu­pääl­li­kön pal­ve­lut yri­tyk­sel­le, jol­la ei tar­vet­ta täy­siai­kai­sel­le laa­tu­pääl­li­köl­le. Laa­tu­pääl­lik­kö raken­taa ja yllä­pi­tää yri­tyk­sen laa­tu­jär­jes­tel­mää, suun­nit­te­lee ja toteut­taa sisäi­set audi­toin­nit ja on yri­tyk­sen edus­ta­ja ulkoi­sen ser­ti­fioi­jan suun­taan ja edus­taa yri­tys­tä yhdes­sä yri­tyk­sen edus­ta­jan kans­sa ulkoi­sis­sa audi­toin­neis­sa ja koor­di­noi kor­jaa­vat toimenpiteet.
 • Pal­ve­lu sisäl­tää sovit­ta­van työ­mää­rän laa­tu­pääl­li­kön työ­tä, esi­mer­kik­si päi­vä tai kak­si kuukaudessa.